SCB Home Renovation Contest

ธนาคารไทยพาณิชย์ จับมือ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการประกวดตกแต่งบ้านเก่า SCB Home Renovation Contest ชวนนิสิตนักศึกษาที่สนใจและมีไอเดียบรรเจิด ร่วมประกวดออกแบบปรับปรุงบ้านเก่าเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้กลับมามีสภาพดี น่าอยู่อาศัย ทันสมัย และเพิ่มประโยชน์ใช้สอย ชิงเงินรางวัลกว่า 600,000 บาท พร้อมเป็นตัวอย่างแบบบ้านอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม ให้คนทั่วไปดาวโหลดน์ได้ฟรี

AW-RENOVATE Backdrop-Re4

สำหรับหลักเกณฑ์ในการส่งผลงานเข้าประกวดนั้น ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยด้านสถาปัตยกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากธนาคารไทยพาณิชย์ สมาคมสถาปนิกสยามฯ และผู้เชี่ยวชาญจากนิตยสารบ้านและสวนจะพิจารณารางวัลจากแนวคิดและรูปแบบการปรับปรุงบ้านเก่า 4 ส่วน ได้แก่ แนวคิดและรูปแบบการปรับปรุงบ้านเก่าและบริเวณภูมิทัศน์โดยรอบบ้าน เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม แนวคิดและรูปแบบการปรับปรุงก่อสร้างต้องมีต้นทุนที่ต่ำ แนวคิดและรูปแบบการออกแบบตกแต่งภายในบ้านและการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม และแนวคิดและรูปแบบการปรับปรุงบ้านต้องสามารถนำไปใช้ได้จริง สอดคล้องต่อหลักการอนุรักษ์ธรรมชาติผ่านการดำรงชีวิตอยู่ของมนุษย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยคำนึงถึงปริมาณการลดใช้พลังงาน และอยู่อาศัยได้จริง มีความปลอดภัย เหมาะกับสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศในประเทศไทย โดยธนาคารจะเผยแพร่แบบบ้านประหยัดพลังงานที่ได้รับรางวัลตามโครงการนี้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์และขยายการส่งเสริมวิถีชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ http://www.scb.co.th/homecontest/ และ http://www.asa.co.th และสามารถส่งแบบบ้านเข้าประกวดในรูปแบบไฟล์ดิจิตอลที่ asa_center@hotmail.com ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2556 ก่อนประกาศผลการตัดสินในวันที่ 19 กันยายน 25566x41B5A8529

นางพิกุล ศรีมหันต์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารไทยพาณิชย์ (กลาง) นายสมิตร โอบายะวาทย์ นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ที่ 2 จากขวา) และ ผศ. รัชด ชมภูนิช (ที่ 2 จากซ้าย) คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Writer