Roof of the House : รู้จักหลังคา ก่อนมีบ้านเป็นของตัวเอง

“หลังคา” เป็นส่วนประกอบหนึ่งของอาคารที่มีความสำคัญมาก ทั้งในเรื่องของการป้องกันความร้อน ฝน ลม และความหนาวเย็น รวมทั้งยังเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างเอกลักษณ์ให้อาคารได้เป็นอย่างดี

Continue reading “Roof of the House : รู้จักหลังคา ก่อนมีบ้านเป็นของตัวเอง”