SIRI HOUSE การเปลี่ยนแปลง…โดยตั้งใจ ออกแบบโดย IDIN Architect

 

commercial building คูหาตึกแถวในกรุงเทพคืออาคารเชิงสัญญะของการพัฒนาเศรษฐกิจยุคเริ่มต้นในอดีต และการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรในเมืองหลวง ที่อยู่อาศัยแบบซ้อนชั้นแนวตั้งเพื่อประหยัดที่ดินถูกสร้างยึดติดเรียงรายกันเป็นแถวเป็นแนว

Continue reading “SIRI HOUSE การเปลี่ยนแปลง…โดยตั้งใจ ออกแบบโดย IDIN Architect”