บูติกโฮเต็ล ทางออกของสถาปัตยกรรมทรงคุณค่า?

ss

อาคารบ้านเรือนเก่าส่วนใหญ่ในกรุงเทพฯ ที่สร้างขึ้นในอดีต เมื่อผ่านการเวลามา อาคารเหล่านั้นกลายเป็นอาคารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ทางด้านสถาปัตยกรรมที่เราต่างก็เห็นคุณค่า

Continue reading “บูติกโฮเต็ล ทางออกของสถาปัตยกรรมทรงคุณค่า?”

รู้จัก Axonometric views และ Perspective view ต่างกันอย่างไร?

การเสนอแบบอาคาร หรือ สิ่งก่อสร้างใดก็ตาม จำเป็นที่จะต้องมีแบบแปลน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าใจแบบและก่อสร้างได้อย่างถูกต้อง แต่นอกจากแปลน รูปด้าน รูปตัดแล้ว

Continue reading “รู้จัก Axonometric views และ Perspective view ต่างกันอย่างไร?”