DTALK

LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) เกณฑ์ประเมินสีเขียว

บทพิสูจน์ของอาคาร เพื่อยืนยันความเข้มของสีว่าที่จริงแล้ว เป็นอาคารเขียวแท้หรือเขียวเทียม

cover

นอกจากเทรนด์การออกแบบแบบรักษ์โลกอย่าง Green Architecture และ Sustainable Architecture ที่เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าอาคารนี้เป็นอาคารเพื่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ในโลกเรายังมี LEED Certificate ไว้รับรองว่าอาคารนั้นๆ ได้มาตรฐานอาคารสีเขียวจริง ตามที่อวดอ้างหรือเปล่า

1459746082_1321

ปัจจุบัน มีองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมของต่างชาติมากมายได้กำหนดมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ในการประเมินอาคารขึ้นมา เพื่อใช้ในการประเมินอาคารสีเขียว เช่น ในประเทศอังกฤษ มีมาตรฐานอาคารสีเขียวที่เรียกว่า BREEAM (Building Research Establishment’s Environment Assessment Method) หรือในสหรัฐอเมริกา มีหน่วยงาน USGBC (The U.S. Green Building Council) ได้พัฒนาแบบประเมินอาคารที่เรียกว่า LEED (Leadership in Energy & Environmental  Design) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับความน่าเชื่อถือที่สุดสำหรับอาคารสีเขียวในระดับโลก และสำหรับประเทศไทย กระทรวงพลังงานและมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านสถาปนิกทั่วประเทศ ได้ร่วมมือกันออกแบบวิธีประเมินอาคารสีเขียวในชื่อ TEEAM (Thailand Energy and Environmental Assessment Method)

leed-certification-levels_0

แต่การจะได้ใบรับรอง LEED นั้น ต้องผ่านเกณฑ์การให้คะแนนทั้ง 6 ข้อ ซึ่งมีทั้งหมด 69 คะแนน จากนั้นจึงแบ่งลำดับการจัดคะแนนได้เป็น 4 ระดับ ดังนี้ Certified 26-32 คะแนน , Silver 33-38 คะแนน , Gold 39-51 คะแนน และ Platinum 52-69 คะแนน

1459745109_9695

1 Sustainable Site หรือ ที่ตั้งโครงการ (14 คะแนน)

ที่ตั้งโครงการที่ดีจะต้องไม่ลุกล้ำพื้นที่ทางธรรมชาติ นอกจากนี้การให้คะแนนในหัวข้อนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับการพยายามรักษาหน้าดินเดิมการป้องกันการกัดกร่อนของหน้าดิน การจัดการระบบระบายน้ำฝน การลดมลภาวะทางด้านแสงสว่างรบกวนสู่สภาพแวดล้อมข้างเคียงในเวลากลางคืน การเลือกสถานที่ตั้งที่การคมนาคมขนส่งมวลชนสามารถเข้าถึงได้ เพื่อประหยัดพลังงานจากการใช้น้ำมัน หรือรถยนต์ส่วนตัว การมีพื้นที่สีเขียวเพื่อลดภาวะเกาะร้อน (Heat Island)

1459745187_0601

2 Water Efficiency หรือ การจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ (5 คะแนน)

เน้นการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมที่ไม่สิ้นเปลืองน้ำเพื่อการบำรุงรักษาต้นไม้ ซึ่งยังรวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการบำบัดน้ำเสียจากโครงการ

1459745200_1788

3 Energy and Atmosphere หรือ การใช้พลังงานและระบบอาคาร (17 คะแนน)

เน้นการใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการนำพลังงานทดแทนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยตัวอาคารจะมีการวางระบบและตรวจสอบสภาพอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการตรวจวัดการใช้พลังงานของอาคาร (Measurement & Verification) นอกจากการออกแบบอาคารให้มีประสิทธิภาพแลัว หัวข้อนี้ยังจัดให้คะแนนแก่การออกแบบที่ช่วยลดก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย

1459745201_0203

4 Material and Resources หรือ วัสดุก่อสร้างอาคาร (13 คะแนน)

เน้นการใช้วัสดุก่อสร้างอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมิตรและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ในการใช้งาน วัสดุนั้นต้องช่วยให้เกิดการประหยัดพลังงานและสามารถรีไซเคิลได้เมื่อไม่ใช้งานแล้ว

1459745200_4882

5 Indoor Environmental Quality หรือ สภาพแวดล้อมภายในอาคาร (15 คะแนน)

เน้นที่การออกแบบ ก่อสร้าง และบริหารจัดการให้อาคารมีสภาวะแวดล้อมภายในที่น่าสบาย ปลอดสารพิษ โดยวิธีการใช้วัสดุก่อสร้างและตกแต่งอาคารที่เหมาะสม การจัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ การได้รับแสงสว่างธรรมชาติ รวมถึงการจัดการบริหารอาคารและการทำความสะอาดอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ

1459745201_3589

6 Innovative and Design Process หรือ นวัตกรรมและความสร้างสรรค์ (5 คะแนน)

เป็นเกณฑ์การให้คะแนนเพิ่มเติมนอกเหนือจากมาตรฐาน 5 ข้อข้างต้น โดยจะเน้นที่งานการออกแบบที่ผู้ออกแบบอาคารสร้างสรรค์ขึ้นมาให้เป็นนวัตกรรม เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

categories

นอกจากเกณฑ์การให้คะแนนแบบจัดลำดับแล้ว LEED ยังสามารถแบ่งย่อยตามประเภทของอาคารอีกด้วย เพื่อให้ครอบคลุมลักษณะการใช้งานของอาคารแต่ละประเภทที่ต่างกัน ได้แก่ ประเภทงานออกแบบอาคารและโครงสร้าง , ประเภทงานออกแบบตกแต่งภายในและโครงสร้าง , ประเภทการดำเนินการและบำรุงรักษาอาคาร , ประเภทการพัฒนาสภาพแวดล้อมรอบอาคาร และ ประเภทอาคารพักอาศัยหรือบ้าน

 

ในประเทศไทยมีอาคารที่ผ่านการประเมินแล้วทั้งสิ้น 8 แห่ง (โดยเป็น LEED ทั้งงานตกแต่งภายใน ภายนอก ) แต่เราจะยกมาให้ดู 3 แห่ง ดังนี้

green-building_l

สำนักงานใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย ถ.พหลโยธิน ได้ระดับ Gold

06_energycomplex_img00

อาคาร Energy Complex ถ.วิภาวดี ได้ระดับ Platinum

dfb1fabc

อาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของ RITTA  ได้ระดับ Gold

 

จากที่กล่าวไปข้างต้น จะเห็นว่า LEED อาจไม่ใช่เรื่องไกลตัวของผู้ที่คลุกคลีในวงการออกแบบมากนัก แค่เราใส่ใจกันสักนิด ก่อนจะออกแบบอะไรลองนึกถึงสภาพแวดล้อมโดยรอบให้มากพอๆกับการนึกถึงพฤติกรรมผู้ใช้งาน แค่นี้เราก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของอาคารให้ยั่งยืนได้

ขอบคุณข้อมูลจาก  thaipublica , 2e-building

 

0 comments on “LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) เกณฑ์ประเมินสีเขียว

Leave a Reply

%d bloggers like this: