Inspired by Materials หนังสือ 3 เล่มนี้ จะทำให้คุณเข้าใจ “สัจจะวัสดุ” ในงานออกแบบมากขึ้น

นอกจากเรื่องของสเปซ (Space) หรือ ที่ว่าง แล้ว เรื่องของ “วัสดุ” เป็นสิ่งที่สำคัญตามมา ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้งานออกแบบนั้นๆ สมบูรณ์มากขึ้น

Continue reading “Inspired by Materials หนังสือ 3 เล่มนี้ จะทำให้คุณเข้าใจ “สัจจะวัสดุ” ในงานออกแบบมากขึ้น”