ณ จุดสมดุลของความแตกต่าง THE BARISTRO AT PING RIVER

‘สถาปัตยกรรม ที่สร้างขึ้นบนจุดร่วมที่พอดีของความเนี้ยบและความหยาบแห่งสัจจะวัสดุ’

Location : เมือง , เชียงใหม่

Owner : คุณ ธนิต  สุวณีชย์

Architect : Mitr Architects / วรรัตน์  รัตนตรัย – พีระพงษ์  พรมชาติ –เกรียงไกร  กันนิกา

Continue reading “ณ จุดสมดุลของความแตกต่าง THE BARISTRO AT PING RIVER”