TTTH Studio เรียบง่ายแต่ “มีอะไร”

สถาปัตยกรรมสีขาว เรียบง่ายในพื้นที่จำกัด ที่ช่วยส่งเสริมการใช้งานของเจ้าของอาคารได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังสะท้อนตัวตนและจิตวิญญาณของแบรนด์ TA.THA.TA ออกมาผ่านการออกแบบและสร้างสรรค์ได้อย่างแยบยล

Continue reading “TTTH Studio เรียบง่ายแต่ “มีอะไร””