BLEND CAFÉ ความกลมกล่อมของกาแฟ ผู้คน และงานศิลปะ

“คาเฟ่ที่มีโต๊ะเลื่อนระดับ และสามารถปรับเป็นพื้นที่แสดงงานศิลปะได้”

Continue reading “BLEND CAFÉ ความกลมกล่อมของกาแฟ ผู้คน และงานศิลปะ”

White box ปฎิสัมพันธ์ของกล่องสีขาวและการอยู่อาศัย

ทลายขีดจำกัดของคำว่าบ้าน สู่การใช้งานที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตได้อย่างน่าสนใจ โดยมีสถาปัตยกรรมเป็นตัวเลือกหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการพักอาศัย

Continue reading “White box ปฎิสัมพันธ์ของกล่องสีขาวและการอยู่อาศัย”