original U การอยู่อาศัยที่เริ่มต้นจากตัวคุณ

ในยุคที่ ‘ตัวตน’ ทำหน้าที่แทนนามบัตรของคน GEN นี้ ในการแนะนำ ‘สไตล์’ ของผ่านรสนิยมในการเลือกสรรสิ่งต่างๆ เข้ามาในชีวิต ตั้งแต่ข้าวของเครื่องใช้ เพื่อนที่เราคบ

Continue reading “original U การอยู่อาศัยที่เริ่มต้นจากตัวคุณ”