Kudadoo Maldives Private Resort รีสอร์ตลอยน้ำในมัลดีฟส์ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ 100%

บางทีประสบการณ์ความหรูหราของการพักผ่อนในมัลดีฟส์สามารถเกิดขึ้นได้พร้อมๆ กับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน…

Continue reading “Kudadoo Maldives Private Resort รีสอร์ตลอยน้ำในมัลดีฟส์ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ 100%”