BOTANICA CAFÉ คาเฟ่ของสะสม และความขัดแย้งของสไตล์คือความจริงใจที่เข้าถึงได้ง่าย

คุณค่าของ “ของสะสม” คือการมีตัวตนจากในอดีตถึงปัจจุบันจนอนาคต ทั้งให้ชื่นชมและใช้งานจริงในบางครั้งบางคราว เหมือนกับร้านของคุณพี ชัชวาล เที่ยงเจริญ

Continue reading “BOTANICA CAFÉ คาเฟ่ของสะสม และความขัดแย้งของสไตล์คือความจริงใจที่เข้าถึงได้ง่าย”