Family House : Love – Gathering Architecture บ้านที่เป็นรากฐานของครอบครัว

จากความต้องการเริ่มต้นของเจ้าของที่ต้องการแบ่งบ้านสามหลังสำหรับสมาชิกครอบครัวรุ่นใหม่กลายมาเป็นบ้านหลังใหญ่ที่มีพื้นที่ส่วนกลางเป็นศูนย์รวมหัวใจของครอบครัว ทั้งหมดเกิดจากการพูดคุย

Continue reading “Family House : Love – Gathering Architecture บ้านที่เป็นรากฐานของครอบครัว”