No Eave House Style รู้จักเทรนด์บ้านไร้ชายคา พร้อมวัสดุที่ตอบโจทย์

คนไทยแทบทุกคนรู้จักกับบ้านหลังคาจั่วตั้งแต่เกิด และคุ้นเคยกับบ้านหลังคาจั่วทรงสูง ที่มีชายคายื่นยาวกันอยู่แล้ว เป็นที่เข้าใจกันว่าบ้านลักษณะนี้เกิดขึ้นตามการปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศของเมืองร้อนชื้นที่มีแดดจัดและพายุฝนรุนแรงตลอดทั้งปี

Continue reading “No Eave House Style รู้จักเทรนด์บ้านไร้ชายคา พร้อมวัสดุที่ตอบโจทย์”