Dusit Central Park จากนิราศภูเขาทองสู่สวนสาธารณะลอยฟ้าแห่งใหม่ของกรุงเทพ

เมื่อพูดถึงพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯ พบว่ามีให้เลือกไม่มากนัก มันคงจะดีไม่น้อยถ้ามีพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่กลางกรุงเทพที่สามารถเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้าได้ ซึ่งตอนนี้เองปอดแห่งใหม่ของกรุงเทพ กำลังจะเกิดขึ้นแล้วในโครงการ Dusit Central Park

Continue reading “Dusit Central Park จากนิราศภูเขาทองสู่สวนสาธารณะลอยฟ้าแห่งใหม่ของกรุงเทพ”

กว่าจะออกมาเป็นสถาปัตยกรรม 1 งาน มีใครเข้ามาเกี่ยวข้องบ้าง ?

อย่างที่เรารู้กันว่า กว่าจะออกมาเป็นผลงานสถาปัตยกรรมสักหนึ่งงาน ไม่ใช่เรื่องง่าย นอกจากจะต้องใช้ระยะเวลาเป็นปีๆ ในการก่อสร้างแล้ว ยังต้องอาศัยองค์ประกอบ ความรู้ ความชำนาญจากหลายบุคคล หลายสายอาชีพมาประกอบเข้าด้วยกัน

Continue reading “กว่าจะออกมาเป็นสถาปัตยกรรม 1 งาน มีใครเข้ามาเกี่ยวข้องบ้าง ?”