Sōko Creative Space พื้นที่สร้างสรรค์ปลายเปิดที่ชวนมาสร้างบทสนทนาระหว่างผู้คน ศิลปะและสถาปัตยกรรม

หากเราลองจินตนาการถึงพื้นที่ Creative Space ในเมืองไทย ใช่ว่าจะไม่มี แต่ส่วนมากแล้วพื้นที่เหล่านี้มักจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเยี่ยมชม ในทางหนึ่งก็ถือเป็นการสนับสนุนศิลปินเพื่อให้ต่อยอดผลงานได้ต่อไป แต่ในอีกทางหนึ่งก็ทำให้คนธรรมดา เข้าถึงผลงานศิลปะหรือพื้นที่ Creative Space ได้ยากไปอีกหนึ่งระดับ

Continue reading “Sōko Creative Space พื้นที่สร้างสรรค์ปลายเปิดที่ชวนมาสร้างบทสนทนาระหว่างผู้คน ศิลปะและสถาปัตยกรรม”