Author: Nattanan Doungriwong

ณัฏฐนันท์ ดวงริวงศ์ สถาปนิกที่เชื่อว่าสถาปัตยกรรม งานเขียนและเมืองคือสิ่งที่หล่อหลอมพฤติกรรมของเรา
ARCHITECTURE DESIGN

“ชีวิตสาธารณะแห่งฮานอย” การเติบโตของเมืองกับชีวิตสาธารณะที่เปลี่ยนไปของคนเวียดนาม

ประเทศเวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศเพื่อนบ้าน ที่มีความถนัดในการออกแบบพื้นที่ขนาดเล็กโดยเฉพาะตึกแถว เนื่องจากจำนวนประชากรที่มากกว่าประเทศไทยถึง 30 ล้านคน แต่พื้นที่น้อยกว่าประเทศไทยถึง 3 แสนตารางกิโลเมตร