Author: Gee

Full-time writer, part-time wanderer.
ARCHITECTURE DESIGN

Nonthaburi House ออกแบบพื้นที่กึ่งกลางแจ้งในบ้านอย่างไร ให้ใช้ได้จริงในทุกสภาวะ ?

อากาศร้อนๆ แบบนี้ หลายคนคงชอบใช้ชีวิตอยู่ในบ้านมากกว่าระเบียง พื้นที่กลางแจ้งและกึ่งกลางแจ้ง

ARCHITECTURE DESIGN DTALK

Creative Crews Office ออฟฟิศดิบ เท่ ที่เกิดจากการรีโนเวทตึกแถวเก่าอายุกว่า 20 ปี

การทดลอง การปรับเปลี่ยน และการเชื่อมต่อช่วงเวลาของอดีตและปัจจุบัน ด้วยสถาปัตยกรรมจากตึกแถว