Design Your Own Flow

by TOSTEM AIRFLOW SYSTEM

Term & Condition

กติกาการร่วมสนุก

1. เข้าไปลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.dsignsomething.com/designyourownflow
2. ถ้าคุณกำลังประสบกับปัญหาบ้านร้อน อับชื้น อากาศไม่ถ่ายเท ก่อเกิดการอยู่อาศัยที่ไม่ถูกสุขลักษณะ และกำลังมองหาวิธีแก้ไขอยู่ ให้เราช่วยแก้ไขปัญหาที่อยู่ในใจของคุณสิ… เพียงส่งรูปประตูและหน้าต่างเก่าที่บ้าน พร้อมเล่าเรื่องราวหนักใจเรื่องปัญหาบ้านร้อน บ้านอับชื้นซึ่งเกิดจากประตูหน้าต่างเดิมที่ไม่ตอบโจทย์มาร่วมสนุกในกิจกรรม Design Your Own Flow by TOSTEM AIRFLOW SYSTEM เพื่อลุ้นเป็นผู้โชคดีได้รับการเปลี่ยนประตูหน้าจาก TOSTEM ไปเลย
3. ที่อยู่อาศัยที่จะได้รับการคัดเลือก จะต้องไม่เป็นที่อยู่อาศัยประเภท ห้องชุด คอนโดมิเนียม และอพาร์ทเมนต์
4. อัปโหลดภาพ พร้อมคำตอบที่น่าสนใจ รวมถึงกรอกข้อมูลส่วนตัวของคุณให้ครบถ้วน
5. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการเปลี่ยนประตูและหน้าต่างใหม่ ฟรี ๆ จาก TOSTEM THAILAND

ระยะเวลาการร่วมกิจกรรม

ระยะเวลาการร่วมสนุก: 1 เมษายน 2564 – 15 พฤษภาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทางแฟนเพจ TOSTEM THAILAND และ Dsign Something

รายละเอียดของรางวัล

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการเปลี่ยนประตูหน้าต่างใหม่จาก TOSTEM THAILAND จำนวนทั้งสิ้น 2 รางวัล มูลค่ารวมรางวัลละ 200,000 บาท (หักค่าภาษี ณ ที่จ่าย 5%)
ทั้งนี้ผู้ได้รับรางวัลต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเตรียมหน้างานปรับปรุงครั้งนี้ ทั้งงานรื้อถอนหน้าต่างและประตูชุดเดิม และงานทาสี เก็บความเรียบร้อยสำหรับการติดตั้งใหม่ทั้งหมด ทางบริษัทฯจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของสินค้าทอสเท็มและการติดตั้งสินค้าประตูหน้าต่างเท่านั้น

การตัดสินและการรับของรางวัล

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้เข้าร่วมที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
2. ทีมงานจะทำการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล จำนวน 2 ท่าน ที่ปฏิบัติถูกต้องตามกติกาครบถ้วนทุกข้อ และข้อความเป็นที่ถูกใจของคณะกรรมการ โดยการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
3. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ TOSTEM THAILAND และ Dsign Something วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีรายชื่อได้รับรางวัลต้องทำการยืนยันสิทธิ์ในการรับของรางวัลผ่านทางกล่องข้อความแฟนเพจ TOSTEM THAILAND เท่านั้น ภายใน 7 วันหลังจากประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล โดยระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ ชื่อ – นามสกุล และที่อยู่ ยืนยันตัวตนด้วยสำเนาบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
5. กรณีที่ผู้ได้รับรางวัลไม่ได้ติดต่อหรือไม่สามารถติดต่อได้ เพื่อยืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนด (ภายใน 7 วัน) หลังจากประกาศผ่านทางแฟนเพจ ถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัลโดยไม่มีข้อโต้แย้ง
6. บริษัทฯ ติดต่อเพื่อนัดหมายการปรับปรุงและดำเนินการภายใน 30 วัน ตามที่อยู่ที่ท่านระบุ นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดการยืนยันข้อมูลผู้ได้รับรางวัล หากเกินภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ การรับรางวัลโดยไม่มีข้อโต้แย้ง
7. ผู้ที่ได้รับเลือกในการปรับปรุงเปลี่ยนหน้าต่างจากบริษัท ต้องสามารถดำเนินการและอำนวยความสะดวกแก่บริษัท รวมถึงทีมงานที่เข้าพื้นที่เพื่อติดตั้ง ถ่ายภาพ วิดีโอ รวมถึงให้สัมภาษณ์ออกสื่อในทุกๆ ช่องทางของ TOSTEM THAILAND และ Dsign Something โดยไม่มีข้อขัดข้องโต้แย้ง 
8. ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องอำนวยความสะดวกและดำเนินการจัดเตรียม ทำความสะอาด บ้าน เพื่อให้พร้อมต่อการถ่ายภาพและวิดีโอต่างๆ ภายใน 90 วัน หลังจากที่มีทีมงานติดต่อกลับเพื่อแจ้งผล

หมายเหตุ / เงื่อนไขอื่นๆ

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องใช้บัญชีผู้ใช้เฟซบุ๊กและอีเมลที่มีตัวตนจริง ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จริง และอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
2. ทางบริษัทฯ จะดำเนินการเปลี่ยนประตูหน้างต่างให้เหมาะสมกับหน้างานจริง ซึ่งของรางวัลจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด และต้องได้รับความเห็นชอบ จากผู้โชคดีก่อนดำเนินการเปลี่ยนจริง
บริษัทฯ สงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมหรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไข ข้อหนึ่งข้อใดหรือทั้งหมด ตลอดจนข้อตกลงอื่นใดที่อาจมีหรืออ้างถึงบนเว็บไซต์นี้โดยไม่จำเป็น ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
3. ทั้งนี้ผู้ได้รับรางวัลต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเตรียมหน้างานปรับปรุงครั้งนี้ ทั้งงานรื้อถอนหน้าต่างและประตูชุดเดิม และงานทาสี เก็บความเรียบร้อยสำหรับการติดตั้งใหม่ทั้งหมด ทางบริษัทฯจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของสินค้าทอสเท็มและการติดตั้งสินค้าประตูหน้าต่างเท่านั้น
4. สินค้าที่จะทำการติดตั้งและร่วม Campaign จะเป็นสินค้า กลุ่ม TOSTEM Airflow เท่านั้น

การเป็นสมาชิก

ในการสมัคร “Design Your Own Flow by TOSTEM AIRFLOW SYSTEM” ท่านจะต้องระบุข้อมูลของท่านได้แก่
1. ท่านตกลงให้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ปัจจุบัน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
2. ท่านตกลงให้ข้อมูลของที่อยู่อาศัยของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุลเจ้าของ ที่อยู่ รูปห้องที่เห็นประตูหน้าต่าง และหมายเลขโทรศัพท์
3. ท่านตกลงให้ข้อมูลประกอบอื่นๆ อาทิ ความเห็น ทัศนคติ ฯลฯ
4. ท่านตกลงให้บริษัทเข้าถ่ายทำภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว รวมถึงการให้สัมภาษณ์นำไปประกอบบทความตลอดการปรับปรุงและเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมให้เผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ ของ TOSTEM และ Dsign Something
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ 1 ท่านต่อ 1 ที่อยู่ ในการร่วมกิจกรรมและได้รับสิทธิประโยชน์เพียงบัญชีหลักบัญชีเดียวเท่านั้น กรณีมีการเข้าร่วมกิจกรรมหลายบัญชีเพื่อใช้สิทธิโดยมิชอบหรือไม่สุจริต บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการเพิกถอน ยกเลิก ตัดสิทธิ์ ระงับ การเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ที่เกิดขึ้นนั้น รวมถึงเรียกคืน เรียกร้อง ผลที่เกิดขึ้นจากการทุจริต

เงื่อนไขการสมัครสมาชิก

1. ในการสมัครเป็นสมาชิก ท่านต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง สมบูรณ์และตรงกับความเป็นจริง
2. บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์การระงับ เพิกถอนหรือยกเลิกสมาชิก โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากพบว่าข้อมูลที่ระบุเป็นเท็จ หรือกระทำการใดๆ ไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชนและสังคม หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาทุจริต ฉ้อโกง หรือเป็นอันตรายในทุกๆ กรณี
3. ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ใช้สิทธิไปในทางก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำกัด, บริษัทฯ หรือผู้อื่น สมาชิกหรือผู้ชมนั้นตกลงที่จะชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นเต็มจำนวนในทุกกรณี

การเปิดเผยข้อมูลของสมาชิก

บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ระบุข้อยกเว้นในการเปิดเผยข้อมูลสมาชิกไว้ในกรณี
1. การใช้ประโยชน์ข้อมูลต่อบุคคลที่สามในบางกรณี เพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อการพัฒนาคุณภาพบริการ แต่มิใช่การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
2. ท่านตกลงและอนุญาตให้บริษัทเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่นๆ ของท่านในระบบคอมพิวเตอร์ของท่านหรือระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นที่มีข้อมูลของท่าน นอกจากนี้ ท่านตกลง และยินยอมให้บริษัทแสดงผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่นๆ ของท่านผ่านเว็บไซต์ของบริษัทหรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่บริษัทเป็นผู้ดูแลควบคุม

ทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ระบุข้อยกเว้นในการเปิดเผยข้อมูลสมาชิกไว้ในกรณี
1. การใช้ประโยชน์ข้อมูลต่อบุคคลที่สามในบางกรณี เพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อการพัฒนาคุณภาพบริการ แต่มิใช่การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
2. ท่านตกลงและอนุญาตให้บริษัทเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่นๆ ของท่านในระบบคอมพิวเตอร์ของท่านหรือระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นที่มีข้อมูลของท่าน นอกจากนี้ ท่านตกลง และยินยอมให้บริษัทแสดงผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่นๆ ของท่านผ่านเว็บไซต์ของบริษัทหรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่บริษัทเป็นผู้ดูแลควบคุม

การชดเชยค่าเสียหาย

1. ท่านตกลงและยอมรับว่า ท่านจะให้ความร่วมมือกับบริษัทในการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขและยุติปัญหาที่เกิดจากการผิดสัญญา การละเมิด หรือ ปัญหาข้อกฎหมายอื่นๆ กับบริษัทอย่างเต็มที่ รวมทั้งตกลงและปกป้องไม่ให้บริษัท กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทในเครือ รวมถึงผู้สนับสนุนถูกฟ้องร้องหรือเรียกร้อง ค่าเสียหายจากบุคคลภายนอก หากท่าน กระทำผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ในเว็บไซต์นี้ ท่านจะชดเชยค่าเสียหายให้แก่บริษัทตามที่กฎหมายกำหนด

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ก) ท่านตกลงและรับทราบว่า บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตลอดระยะเวลาการประกอบกิจการให้บริการของบริษัท และบริษัทในเครือ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในกิจการ ของบริษัท ซึ่งรวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการทางเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงข้อมูลอื่นๆ ของท่าน ท่านตกลงและอนุญาตให้บริษัทเ ข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่นๆ ของท่านในระบบคอมพิวเตอร์ของท่านหรือระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นที่มีข้อมูลของท่าน นอกจากนี้ ท่านตกลงและยินยอมให้บริษัทแสดงผลข้อมูล ส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่นๆ ของท่านผ่านเว็บไซต์ของบริษัทหรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่บริษัทเป็นผู้ดูแลควบคุม


ข) ในกรณีที่ท่านเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านต้องดำเนินการแจ้งต่อบริษัท เพื่อให้บริษัทปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง ทันสมัย สมบูรณ์มากที่สุด อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่แจ้ง การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อบริษัท ถือว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทควบคุมดูแลเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย และสมบูรณ์ โดยท่านสละสิทธิในการโต้แย้งหรือดำเนินการ ทางกฎหมายต่อบริษัทต่อความไม่ถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว


ค) บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดให้มีมาตรการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยมิชอบ
การแก้ไขเพิ่มเติม


บริษัทขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตัดทอน บรรดาข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า โดยท่านยินยอมและตกลง ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความดังกล่าว และไม่ติดใจเรียกร้องกรรมสิทธิ์ สิทธิใดๆ ในทางกฎหมายต่อบริษัท
สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook TOSTEM THAILAND หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 02-529-0475