LIFESTECT

หลากมุมมองและเรื่องราวที่เกี่ยวกับความ “คิดมาก” ของการเป็น “สถาปนิก”
และประเด็นสำคัญอาจไม่ใช่การออกแบบ แต่กลับเป็นเรื่องราวที่อยู่ “รอบๆ” นั้น
ซึ่งอาจส่งผลมากมายต่อ “สถาปัตยกรรม” ที่อยู่ตรงหน้า