The other’s own place ปรับปรุงบ้านใหม่ เพื่อการอยู่อาศัยของครอบครัวใหญ่ที่เปลี่ยนแปลง

ในช่วงเวลาของการอยู่อาศัย สิ่งหนึ่งที่ทำให้บ้านเป็นมากกว่าที่อยู่อาศัย นั่นคือความสุขจากการอยู่ร่วมกันของคนในครอบครัว ‘บ้าน’ จึงเป็นสถานที่หนึ่งที่เปรียบเสมือนจุดศูนย์กลางที่คนในครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน

Continue reading “The other’s own place ปรับปรุงบ้านใหม่ เพื่อการอยู่อาศัยของครอบครัวใหญ่ที่เปลี่ยนแปลง”