Concrete As The Fine Artistic Material ความไม่เรียบของความเรียบร้อย

หากเสน่ห์ของคอนกรีตอยู่ที่ร่องรอยของประสบการณ์แล้ว สำหรับ คุณมีชัย เจริญพร สถาปนิกเจ้าของ Backyard Architect เสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของการทำงานคอนกรีต

Continue reading “Concrete As The Fine Artistic Material ความไม่เรียบของความเรียบร้อย”