“God is in the details” คุยกับ Draftman ถึงเบื้องหลังอาชีพ ผู้เปลี่ยนงานดีไซน์ของสถาปนิกให้เป็นแบบพร้อมสร้างได้จริง

กว่าสถาปัตยกรรมจะออกมาเป็นสามมิติ จับต้องและเข้าไปใช้สอยได้อย่างที่เรามองเห็น ย่อมเกิดขึ้นจากบุคคลหลายวิชาชีพ หลายแขนง หนึ่งในนั้นคือ ‘Draftman หรือ ช่างเขียนแบบ’ ผู้ทำหน้าที่เปลี่ยนแบบสเก็ตช์ แบบร่างงานออกแบบของสถาปนิก ให้กลายเป็นแบบก่อสร้างที่มีขนาด ระยะที่ถูกต้องพร้อมนำไปสร้างจริง ถึงแม้จะเป็นกลไกหนึ่งในงานสถาปัตยกรรม

Continue reading ““God is in the details” คุยกับ Draftman ถึงเบื้องหลังอาชีพ ผู้เปลี่ยนงานดีไซน์ของสถาปนิกให้เป็นแบบพร้อมสร้างได้จริง”