Tag: ซีดีซี เว้นส์เดย์ ทอล์ค 2557

NEWS & EVENT

Finding Design Inspiration : ซีดีซี เว้นส์เดย์ ทอล์ค 2557

ซีดีซี จัดงานสัมมนา “ซีดีซี เว้นส์เดย์ ทอล์ค 2557” ประจำเดือน พฤศจิกายน หัวข้อ “Finding Design Inspiration” สร้างสรรค์สไตล์ จากแรงบันดาลใจ