THE PHONEBOOTH IS BACK การกลับมาของตู้โทรศัพท์ในบริบทที่ต่างจากเดิม

แน่นอนว่าขึ้นชื่อว่าออฟฟิศมักจะมีความวุ่นวายตามมาไม่รู้จบและถึงแม้ออฟฟิศจะมีช่วงเวลาที่เงียบสงบเพียงใด ‘ใครสักคน’ ก็มักจะต้องการช่วงเวลาส่วนตัว

Continue reading “THE PHONEBOOTH IS BACK การกลับมาของตู้โทรศัพท์ในบริบทที่ต่างจากเดิม”