ชุมชนแรกของโลก ที่สร้างด้วย 3D-printed

ปัญหาความยากจนในตะลินอเมริกาเรียกได้ว่ายืดเยื้อมานาน ไม่เพียงแต่ผู้คนจะประสบกับปัญหาทางด้านสาธารณสุข แต่การขาดบ้านพักอาศัยที่ถูกสุขลักษณะและตอบโจทย์การใช้งาน

Continue reading “ชุมชนแรกของโลก ที่สร้างด้วย 3D-printed”