Tag: ประตูหน้าต่าง

ARCHITECTURE DESIGN DTALK

ไอเดียแบ่งเฟรมประตู-หน้าต่าง ให้สวยงามและลงตัว

เพราะประตู-หน้าต่างนั้น ทำหน้าที่ไม่ต่างจากหน้าตาของบ้าน นอกจากเป็นจุดเด่นที่สามารถสังเกตเห็นได้ก่อนแล้ว