From A Green Roof To The Green Community เริ่มต้นจากบ้าน สู่การสร้างผืนป่าในเมือง

Owner & Architect : คุณใหม่ – ประพันธ์ นภาวงศ์ดี Story : SKIIXY “ผมอยากลองทำบ้านส่วนตัวที่คิดถึงส่วนรวมด้วย ถ้าทุกบ้านเริ่มปลูกต้นไม้ของตัวเองแล้ว ส่วนรวมทั้งหมดก็จะกลายเป็นสีเขียว”

Read More