OPENING HOURS: MONDAY – SUNDAY: 10.00 AM TO 8.00 PM

info@sitename.com | 987654321

‘เก็บของเดิม เติมของใหม่’ ก่อนเป็น Hidden Garden Hostel ที่ชวนสัมผัสบรรยากาศความเป็นเชียงใหม่ทุกแง่มุม