OPENING HOURS: MONDAY – SUNDAY: 10.00 AM TO 8.00 PM

info@sitename.com | 987654321

‘บ้านป้อมเพชร’ ร้านกุ้งเผาในเกาะกรุงเก่าที่ตีความบริบทแบบไทยสู่สถาปัตยกรรมยุคใหม่สุดกลมกล่อม