NERVE ARCH

NERVE ARCH Architecture & Interior Design ผู้ก่อตั้ง: เอกพงษ์ ทองสุข วิสัยทัศน์ : You happy ,we happy เพราะความสุขในการออกแบบ คือการเห็นความสุขของเจ้าของ

Read More

50 สารคดีสถาปัตยกรรม ดูฟรีบน YouTube

/// งานสถาปัตยกรรมดีๆ บางครั้งแค่ภาพนิ่งอาจยังไม่พอ /// ทั้งหมดนี้คือสารคดีสถาปัตยกรรม ที่บอกเล่าเรื่องราวระหว่างทางจนถึงสิ้นสุดกระบวนการก่อสร้างของอาคารดีๆทั่วโลก จากหลายสถาปนิก

Read More

STU/D/O

STU/D/O Architecture, Urban design, Interior and Sustainable design ชนาสิต ชลศึกษ์ และ อภิชาติ ศรีโรจนภิญโญ (ผู้ก่อตั้ง)

Read More