3 x 9 HOUSE By A21 STUDIO

บ้านอีกหลังในประเทศเวียตนาม ในนครโฮจิมิน ด้วยราคาที่ดินที่สูงมากของประเทศเวียตนาม ทำให้ผู้คนนั้นคิดเรื่องการอยู่อาศัยอย่างระมัดระวัง ใครที่มีบ้านเดิมอยู่แล้ว ส่วนมากก็จะทำการปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้ดีขึ้น สวยขึ้น ใหม่ขึ้น เช่นเดียวกับบ้านหลังนี้ที่มีชื่อว่า 3 x 9 House

Continue reading “3 x 9 HOUSE By A21 STUDIO”