องค์กรคนพิการ งานออกแบบอาคารเพื่อมวลชน

ความเท่าเทียมไม่ใช่แค่เรื่องการปกครอง เพราะการออกแบบก็มีส่วนช่วยให้ผู้คนใช้งานได้อย่างเสมอภาค

Continue reading “องค์กรคนพิการ งานออกแบบอาคารเพื่อมวลชน”