Kerry Hill สถาปนิกผู้ผสานวัฒนธรรมผ่านสเปซและวัสดุเรียบง่าย

“การออกแบบสถาปัตยกรรมหรืองานแต่ละชิ้น ไม่มีความถูกต้องหรือข้อบังคับอะไรที่แน่นอน แต่จะมีหลักการและแนวคิดซึ่งได้จากการสังเกต การวิเคราะห์ก่อเกิดเป็นผลลัพธ์ที่ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมในพื้นที่นั้นๆ” 

Continue reading “Kerry Hill สถาปนิกผู้ผสานวัฒนธรรมผ่านสเปซและวัสดุเรียบง่าย”