“Oxotel” สัมผัสความทรงจำของสถาปัตยกรรม ในรูปแบบใหม่

โฮสเทลที่มองเห็นคุณค่าและเก็บรักษาความทรงจำบนสถาปัตยกรรม”

Location: ถนนวัวลาย, เชียงใหม่
Lead Designer:  ภู-ภูริทัต คุณุรัตน์ บริษัท Proud Design

Continue reading ““Oxotel” สัมผัสความทรงจำของสถาปัตยกรรม ในรูปแบบใหม่”