Terra Cotta Studio จากก้อนอิฐสู่งานสถาปัตยกรรมกลางท้องทุ่ง

โครงสร้างสถาปัตยกรรมจากก้อนอิฐ วัสดุจากฝีมือคนในท้องถิ่น เพียงแค่เห็นก็ระลึกถึงจุดเริ่มต้นของชุมชนได้ทันที

Continue reading “Terra Cotta Studio จากก้อนอิฐสู่งานสถาปัตยกรรมกลางท้องทุ่ง”