SEKEPING SIN CHEW KEE โรงแรมดิบเท่ ที่ปรับปรุงจากอาคารเก่า

IMG_3878

หากจะพูดถึงการปรับปรุงอาคารเพื่อเปลี่ยนการใช้งาน หรือเพื่อให้สามารถใช้งานได้ดีขึ้น ถือเป็นแนวทางที่เจ้าของบ้านหรือเจ้าของอาคารให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศไทยเราเองหรือต่างประเทศ

Continue reading “SEKEPING SIN CHEW KEE โรงแรมดิบเท่ ที่ปรับปรุงจากอาคารเก่า”