New Shelter hostel บูรณะตึกเก่าเป็นโฮสเทคลูกผสมสุคชิค

โฮสเทลลูกผสมโครงสร้างตึกเก่าในหน้าที่ใหม่ บูรณะคุณค่าอาคารให้กลับมามีชีวิตขึ้นอีกครั้ง

Continue reading “New Shelter hostel บูรณะตึกเก่าเป็นโฮสเทคลูกผสมสุคชิค”