Tag: Skin and Bones Architecture NOBLE

ARCHITECTURE DESIGN DTALK

Skin and Bones Architecture สถาปัตยกรรมที่ชัดเจนและตรงกับความรู้สึก NOBLE AROUND ARI

การก่อเกิดสถาปัตยกรรมสักชิ้น แน่นอนว่าต้องมีการออกแบบในทุกกระบวนการความคิด เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ในทุกส่วน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปทรง (Form) สัดส่วน (Proportion) การใช้สอยพื้นที่ (Function)