Arch Eyes View : Smoking Area กับการมองว่าทุกคนเท่าเทียมในประเทศญี่ปุ่น

“ภาษีบาป”

หลายคนคงคุ้นเคยคำนี้ เมื่อเราพูดถึงการขึ้นภาษีของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบุหรี่

Continue reading “Arch Eyes View : Smoking Area กับการมองว่าทุกคนเท่าเทียมในประเทศญี่ปุ่น”