Steel Grove “กั้น” เพื่อความเป็นส่วนตัว “เปิดรับ” ให้กับธรรมชาติ

การนำรูปแบบบ้านเกาหลีดั้งเดิม มาปรับเปลี่ยนให้เข้ากันกับปัจจุบัน โดยเน้นความสำคัญของธรรมชาติ เทียบเท่ากับพื้นที่ภายในอาคาร

Continue reading “Steel Grove “กั้น” เพื่อความเป็นส่วนตัว “เปิดรับ” ให้กับธรรมชาติ”