SWATCH เปิดตัวอาคารสำนักงานโครงสร้างไม้ที่ใหญ่ที่สุด ออกแบบโดย Shigeru Ban

SWATCH (สวอท์ช) เปิดตัวสำนักงานใหญ่อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงสร้างแบบไม้ที่ใหญ่ที่สุดของโลก หลังการก่อสร้างอย่างยาวนานและพิถีพิถันกว่า 5 ปี

Continue reading “SWATCH เปิดตัวอาคารสำนักงานโครงสร้างไม้ที่ใหญ่ที่สุด ออกแบบโดย Shigeru Ban”