“Façade พูดได้” กับการบอกเล่าวิถีอีสานผ่านสถาปัตยกรรมของ TCDC ขอนแก่น

เมื่อศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC ได้ขยับขยายบ้านของชุมชนเหล่านักออกแบบมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ จ.ขอนแก่น แดนอีสาน ด้วยการมาเยือนอย่างกลมกลืน ผ่านสถาปัตยกรรมที่แฝงไปด้วยวิถีอีสาน

Continue reading ““Façade พูดได้” กับการบอกเล่าวิถีอีสานผ่านสถาปัตยกรรมของ TCDC ขอนแก่น”