OPENING HOURS: MONDAY – SUNDAY: 10.00 AM TO 8.00 PM

info@sitename.com | 987654321

The Rubber[er] Cafe ถอดรายละเอียดโรงงานยางพาราผ่านความเรียบง่ายกลิ่นอายญี่ปุ่นในยุคอิคคิวซัง