Tag: TOSTEM DEMO ROOM CHIANGMAI

DESIGN NEWS & EVENT

TOSTEM DEMO ROOM CHIANGMAI : DESIGN FOR THE BEST RELATIONSHIP

ความเชื่อมโยงคือหัวใจสำคัญของทุกสรรพสิ่ง : ภายนอกกับภายใน บรรยากาศกับความรู้สึก สัมผัสกับการใช้งาน ทุกส่วนประกอบหล่อหลอมให้เกิดงานดีไซน์ การออกแบบเพื่อเชื่อมโยงคุณภาพชีวิตที่ดีกับวิถีชีวิตของผู้ใช้งาน