Enough For Life Viltage : สุขที่เพียงพอ บนสถาปัตยกรรมที่พอเพียง

‘หากบ้านจะตั้งอยู่อย่างมั่นคงได้โดยฐานรากที่ฝังลึกอยู่ในชั้นดิน ความพอเพียง ก็เป็นเสมือนเสาเข็มของชีวิต รากฐานสำคัญที่มองไม่เห็น แต่ทำให้ชีวิตมีความสุขที่มั่นคง และยั่งยืน’

Continue reading “Enough For Life Viltage : สุขที่เพียงพอ บนสถาปัตยกรรมที่พอเพียง”