Wang Shu ผู้สร้างสรรค์สถาปัตยกรรมที่ก้าวผ่านกาลเวลา

“สถาปัตยกรรมไม่ใช่เพียงแค่วัตถุที่จะนำมาตั้งในพื้นที่ หากคือส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อม” Wang Shu กล่าว 

Continue reading “Wang Shu ผู้สร้างสรรค์สถาปัตยกรรมที่ก้าวผ่านกาลเวลา”