MATERIAL
MATTER

เพราะการออกแบบที่ดี ใช่เพียงเรื่องของการออกแบบพื้นที่และการใช้งานไม่ การเลือกวัสดุและอุกปกรณ์มาใช้งานได้อย่างเหมาะสมจึงเป็นสิ่งมองข้ามไม่ได้ และเราได้รวบรวมวัสดุและข้อมูลที่น่าสนใจมารวมกันไว้ในนี้แล้วครับ ขอให้สนุกกับการเลือกวัสดุครับ

Material update