INTERVIEW

การพูดคุยก่อเกิดคำตอบ และคำตอบก็นำไปสู่คำถามอีกครั้งหนึ่ง
เราจึงเชื่อว่าการได้ฟังความคิดจากคนอื่นๆ เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง