เสาไฟขวางทางเข้าออกบ้าน
ต้องทำอย่างไร ย้ายได้ไหม?

กรณีที่มีเสาไฟอยู่ในตำแหน่งที่ขวางทางเข้าบ้าน ไม่ว่าจะเป็นเสาไฟฟ้าแรงสูง หรือ เสาไฟฟ้าแรงต่ำ ท่านสามารถติดต่อการไฟฟ้ามหานคร เพื่อให้ทำการย้ายเสาได้ โดยติดต่อในพื้นที่ที่ท่านอยู่ได้โดยตรง กรณีเสาไฟฟ้าแรงต่ำ และมีมิเตอร์ไฟฟ้าอยู่ด้วย ต้องทำการขอย้ายมิเตอร์และเสาไฟฟ้าไปพร้อมกัน โดยมีเอกสารที่ต้องใช้คือ 

1. ใบเสร็จค่าไฟฟ้าเดือนสุดท้าย
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 

กรณีมีการมอบอำนาจต้องใช้เอกสารของผู้รับมอบอำนาจพร้อมปิดอากรแสตมป์ด้วยครับ หากมีแผนผังสถานที่ตั้งเสาใหม่ หรืออาจมีแผนที่บ้าน ก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปสำรวจได้มาก ทั้งนี้อาจมีค่าใช้จ่ายดังนี้

1. ค่าย้ายมิเตอร์ ตามที่การไฟฟ้ากำหนดไว้สำหรับมิเตอร์ขนาดต่าง ๆ ใช้เวลาประมาณ 2 – 5 วันทำการ นับจากวันที่ได้ชำระเงิน
2. ค่าย้ายเสาไฟฟ้า เจ้าหน้าที่จะมาสำรวจพร้อมประมาณการค่าใช้จ่าย จึงจะแจ้งค่าใช้จ่ายให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทราบ ใช้เวลาประมาณ 15 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ได้ชำระเงิน

แต่หากเสาไฟฟ้าที่ท่านต้องการย้ายเป็นเสาไฟฟ้าแสงสว่าง (ไฟฟ้าส่องถนน) ท่านสามารถติดต่อไปที่องค์กรท้องถิ่นที่ท่านอาศัยอยู่ อาจเป็นสำนักงานเขตอบต. หรือเทศบาล ที่ดูแลพื้นที่นั้นๆ ครับ

ขอบคุณข้อมูลจาก บริษัท ออลเฮ้าส์ จำกัด

Writer
Ekkarach Laksanasamrith

Ekkarach Laksanasamrith

สถาปนิกที่เชื่อว่า "ตัวหนังสือ" มีพลังพอๆกับ "สเปซ" และ "การเขียนหนังสือ" ก็ใช้สกิลไม่ต่างจาก "การเขียนแบบ" ใน AUTO Cad